TA- YHTIÖIDEN AINEISTOPANKIN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT

1. Palvelun kuvaus

Nämä yleiset sopimusehdot (jäljempänä ”Käyttöehdot”) koskevat Tapartia Oy:n (jäljempänä ”Palveluntarjoaja) ylläpitämän aineistopankkipalvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöä. Palvelun tarkoituksena on tuottaa Palvelun Käyttäjille (jäljempänä ”Käyttäjä) myynti-, markkinointi- ja mediakäyttöön suunniteltua sähköisessä muodossa olevaa kuva-aineistoa (jäljempänä ”Aineisto”), johon Käyttäjä saa tämän sopimuksen myötä käyttöoikeuden Palveluntarjoajan osoittamassa laajuudessa.

2. Sopimuksen kohde ja osapuolet

2.1. Hyväksymällä nämä Käyttöehdot Palvelun Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palveluntarjoajan Palveluita näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy Käyttöehdot rekisteröitymällä palveluun.

3. Käyttäjäksi rekisteröityminen ja Palveluiden käyttöönotto

3.1. Palveluiden käyttö edellyttää rekisteröitymistä Palveluiden Käyttäjäksi ja Käyttöehtojen hyväksymistä. Käyttäjä käyttää Palveluita rekisteröitymisen yhteydessä annettujen tunnusten avulla.

4. Käyttäjän henkilötietojen käsittely

4.1. Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjän antamat tiedot tallennetaan Palveluntarjoajan Materiaalipankkiin (PMB). Käyttäjän tietoja käsitellään Käyttöehtojen sekä henkilötietoja koskevan lainsäädännön mukaisesti.

4.2. Palveluiden tietosuoja- ja tietoturvaperiaatteet ja näihin liittyvät ohjeet on kuvattu Palveluntarjoajan tietosuojaselosteessa.

5. Aineiston käyttäminen

5.1 Kaikki Aineistoon kuuluvat oikeudet säilyvät Palveluntarjoajalla. Käyttäjä ei saa tehdä kappaleita Aineistosta eikä luovuttaa Aineistoa kolmannelle ilman Palveluntarjoajan suostumusta.

5.2 Aineisto on tarkoitettu ainoastaan Palveluntarjoajan osoittamien tuotteiden ja palveluiden markkinointiin sekä mainontaan. Aineiston muunlainen käyttö on kielletty ilman Palveluntarjoajan kirjallista lupaa.

5.3. Käyttäjä vastaa siitä, että Palveluntarjoajan Käyttäjälle antamia Palvelun käyttöön tarvittavia tunnuksia säilytetään huolellisesti. Käyttäjä on vastuussa tunnuksillaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Mikäli Käyttäjän tunnus joutuu sivullisen haltuun tai katoaa tai Käyttäjä epäilee, että hänen tunnuksiaan käytetään väärin, Käyttäjän on ilmoitettava tästä Palveluntarjoajalle ja vaihdettava tunnuksensa. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää tunnuksia kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan kirjallista suostumusta.

5.4 Käyttäjä on velvollinen poistamaan välittömästi käyttämänsä Aineiston yleisön saatavista Palveluntarjoajan asiaa koskevasta vaatimuksesta.

6. Palvelun päättyminen

6.1. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden lopettaa Palvelun tarjoamisen oman harkintansa mukaan ja ilman eri ilmoitusta.

6.2. Palveluntarjoaja voi evätä Käyttäjältä oikeuden Palvelun käyttöön oman harkintansa mukaan ja ilman eri ilmoitusta.

7. Muut ehdot

7.1 Palveluntarjoajalla on yksipuolinen oikeus muuttaa Käyttöehtoja.

 

TIETOSUOJASELOSTE 2.1.2019

REKISTERINPITÄJÄ

Tapartia Oy
Sinikalliontie 14 B
02630 Espoo

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Arto Talme julkaisuosasto julkaisuosasto@ta.fi

REKISTERIN NIMI

TA-Yhtiöiden aineistopankkipalvelun asiakasrekisteri.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Rekisterin käyttötarkoitus on TA-Yhtiöiden aineistopankkipalvelun asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä siihen liittyvä asiakassuhteiden hoitaminen. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja rekisteröidyn suostumus.

Tietoja voidaan käyttää TA-Yhtiöiden toiminnan kehittämiseen. Tietoja ei käytetä rekisteröityjen profilointiin tai automatisoituun päätöksentekoon.

REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin syntyy tietoja rekisteröiden sekä rekisteröidyn työnantajan ilmoittamana.

REKISTERÖIDYN INFORMOINTI JA REKISTERIIN LIITTYVÄT TIEDUSTELUT

Rekisteröidylle ilmoitetaan palveluun rekisteröitymisen yhteydessä, että häntä koskevia henkilötietoja rekisteröidään Tapartia Oy:n toimesta. Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste on nähtävissä verkossa osoitteessa mediapankki.ta.fi. Rekisteri- ja tietosuojaseloste on nähtävissä edelleen TA-Yhtiöiden asiakaspalvelupisteessä osoitteessa Sinikalliontie 14 B, 02630 Espoo. Rekisteriin liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen julkaisuosasto@ta.fi

REKISTERÖITYJEN TIETOJEN KORJAAMINEN JA OIKAISEMINEN

Rekisteröity voi täydentää ja korjata hänestä tallennettuja tietoja ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen julkaisuosasto@ta.fi. Tapartia Oy:llä on oikeus päivittää ja oikaista rekisterin sisältämiä vanhentuneita tai virheellisiä tietoja oma-aloitteistesti.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan TA-Yhtiöiden käytössä. TA-Yhtiöillä on oikeus luovuttaa rekisteröityjä tietoja säilytettäväksi tytäryhtiöidensä palvelimelle.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut, oikeutettu vaatimus tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää TA-Yhtiöiden sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee TA-Yhtiöiden salasanasuojatulla palvelimella. Kaikki rekisteröity aineisto on sähköisessä muodossa. Rekisteriin ei kuulu ns. manuaalista aineistoa.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

Rekisteriä koskevat tiedonsaanti- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen julkaisuosasto@ta.fi.

Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Rekisteröidyllä on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsen-valtion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, Tapartia Oy on laiminlyönyt käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).